Các dự án

«Quay lại

FORMIS

Dự án "Phát triển hệ thống quản lý thông tin ngành Lâm nghiệp" (FORMIS) được tài trợ bởi Chính phủ Phần Lan, Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp và Chính phủ Việt Nam. Tổng cục lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là đơn vị thực hiện dự án. Dự án FORMIS hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và PTNT giám sát và quản lý ngành lâm nghiệp bằng cách xây dựng một hệ thống thông tin hiện đại thống nhất từ trung ương đến địa phương, nhằm cung cấp thông tin chính xác cho việc ra quyết định của các cơ quan quản lý lâm nghiệp các cấp. Dự án được thực hiện tại cấp trung ương và 3 tỉnh thí điểm: Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và Quảng Ninh. Bên cạnh đó, dự án FORMIS cũng hỗ trợ các hoạt động về Biến đổi khí hậu và Giảm phát thải REDD tại Việt Nam có liên quan đến giám sát và báo cáo ngành lâm nghiệp.

Tải về thông tin liên hệ của các nhân viên dự án tại đây