«Quay lại

Thông báo tuyển dụng chuyên gia đói nghèo/giới

Mục đích của Dự án Phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam – Giai đoạn 2(FORMIS II) là xây dựng một hệ thống thông tin quản lý được tích hợp tích hợp đầy đủ để hỗ trợ công tác ra  quyếtđịnh của  ngành lâm nghiệp. Mục tiêu tổng quát của của dự án là đóng gióp vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo vàphát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Điều khoản tham chiếu cho gói tư vấn này bao gồm 2 lĩnh vực tư vấn chuyên sâu:

-         Tư vấn phân tích tác động của Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 1998-2010 (5MHRP) đối với vấn đề giảm nghèo và giới.

-         Tư vấn phân tích xu hướng giảm nghèo và vấn đề giới do thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 (KH BV&PTR).

Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng (5MHRP) giai đoạn 1998-2010 đã được Quốc hội phê duyệt tại kỳhọp thứ 2. Mục tiêu của chương trình là trồng mới 5 triệu ha rừng, khoanh nuôi bảo vệ 9.3 triệu ha, đưa độ che phủrừng từ 28% năm 1998 lên 43% vào năm 2010. Chương trình 5MHRP 1998-2010 đã kết thúc vào năm 2010. Phântích tác động của chương trình 5MHRP đối với giảm nghèo sẽ cung cấp những thông tin chính xác cho Bộ Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) và Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam (TCLN) về những vùng, miền cầnđược quan tâm và cần các dự án đầu tư.

Công tác dự đoán xu hướng tăng nhanh về diện tích rừng trồng cũng như sản lượng và sự ảnh hưởng củaxu hướng này tới công cuộc xóa đói giảm nghèo trong giai đoạn 2011-2020 dựa trên KH BV&PTR giai đoạn2011-2020 sẽ cung cấp thêm thông tin cho các nhà hoạch định chính sách và các cấp đưa ra các quyết định của BộNN&PTNT và TCLN có đủ nguồn thông tin cần thiết để vạch ra mục tiêu và hình thức can thiệp, đầu tư, xây dựngcác dự án cũng như chuẩn bị nguồn nhân lực cần thiết.

Nhằm hoàn thành công việc đánh giá này, dự án FORMIS II dự kiến sẽ cần một tổ tư vần gồm 2 chuyên giaViệt Nam làm việc trong khoảng 84 ngày làm việc. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, ngân sách cũng như thời giandành cho việc phân tích đặc biệt là phân tích dữ liệu của những vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khănthường có sự khác biệt lớn giữa các vùng miền và dữ liệu thường là rất hạn chế. Nhưng nhóm tư vấn sẽ dành nhiềuthời gian cho việc chuẩn bị, nghiên cứu tại văn phòng, cùng với việc tăng thêm sự tiếp xúc với những người có thểcung cấp thông tin chủ yếu. Tuy nhiên, do đặc điểm từng địa phương, thứ tự các công việc cho đoàn tư vấn có khiphải thay đổi, rất khó để bám sát các bước thực hiện cụ thể đã nêu trong bản tham chiếu này.

Việc phân tích các yếu tố tác động đến đói nghèo, cũng như xu hướng ảnh hưởng của việc tăng diện tíchrừng tới nghèo đói không nên cho đó là là một nhiêm vụ riêng lẻ, mà nên cho đó là một phần không thể thiếu của một quy trình đánh giá có sự giám sát của người dân nhằm xây dựng một hệ thống thông tin quản lý ngành lâmnghiệp đã được tích hợp đầy đủ.

2.     Mục tiêu

2.1. Phân tích tác động của Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 1998-2010 đối với giảmnghèo và giới.

Mục tiêu của việc phân tích tác động của chương trình 5MHRP giai đoạn 1998-2010 đối với công cuộcgiảm nghèo và bình đẳng giới sẽ hỗ trợ cho việc xác định và và đưa ra những phát hiện mới về sự liên quan giữa đóinghèo, vấn đề giới, đồng bào dân tộc thiểu số với độ che phủ của rừng, diện tích rừng trồng, và mức độ đầu tư chongành lâm nghiệp. Hơn thế nữa việc phân tích về sự nghèo đói sẽ xác định và minh họa chi tiết cho kết luận liệuchương trình 5MHRP và các chương trình trồng rừng tương tự khác có giúp đỡ được gì nhóm người còn gặp nhiềukhó khăn hay là chương trình này đã gây ra nhiều cản trở đối với họ trong việc cải thiện điều kiện sống nghèo khócủa mình. Việc phân tích về nghèo đói, bình đẳng giới cũng giúp chúng ta phân tích và hiểu được những chính sáchcủa nhà nước cũng như quan điểm của các cơ quan hữu quan từ đó xác định được mức độ ảnh hưởng của chương trình 5MHRP và các chương trình trồng rừng khác đến vấn đề nhạy cảm về nghèo đói và bình đẳng giới. Việc đánhgiá ảnh hưởng của nghèo đói sẽ cho chúng ta có được một kiến thức hoàn thiện hơn và quản lý sử dụng tốt hơnnguồn tài nguyên rừng hiện có.

2.2. Phân tích xu hướng giảm nghèo và vấn đề giới do việc thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và Phát triểnrừng giai đoạn 2011-2020

Mục tiêu cho việc phân tích xu thế ảnh hưởng của các chương trình trồng rừng và tăng trưởng trữ lượngrừng trồng hàng năm đối với diện tích rừng bình quân cho một hộ, một chủ rừng và tỷ lệ nghèo đói cho giai đoạn2011-2020 là xác định và phân loại đói nghèo trên phạm vi quốc gia cũng như xem liệu có vùng nào là vùng trọngđiểm về nghèo đói hay không. Các chỉ số khác về kinh tế xã hội có thể là thu nhập của từng hộ có được từ khai thác,chế biến lâm sản, buôn bán lâm sản từ rừng  và số lượng người theo giới tính có việc làm hàng năm trong các lâmtrường.

Các chỉ số khác có thể là tỷ lệ rừng giàu, trung bình, nghèo cùng với việc thu lượm các sản phẩm khác từrừng tự nhiên (kể cả động vật hoang dã, sản phẩm từ gỗ và các sản phẩm không làm từ gỗ). Ngoài dữ liệu mang tínhsố lượng ra, cần xem xét các chỉ số mang tính chất lượng như dữ liệu về rừng phòng hộ đầu nguồn, chất lượng rừngtại khu vực này tiếp theo chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES). Hơn nữa, phân tích xu thế ảnh hưởngcủa KH BV&PTR 2011-2020 sẽ đánh giá các chính sách của nhà nước và các cơ quan về cam kết của họ trongviệc tập trung hỗ trợ các đối tượng nghèo khó tại các vùng nông thôn khó khăn và thúc đẩy quá trình bình đẳng giới.Cuối cùng việc phân tích xu hướng ảnh hưởng của KH BV&PTR 2011-2020 sẽ cung cấp đầy đủ thông tin để xâydựng những chính sách và khung pháp chế về sự tham gia của người dân trong việc đưa ra các quyết định cũng như các hoạt động phát triển kinh tế tại các  cơ sở mà khung pháp chế cho phép. Việc nghiên cứu này cũng cho ta biếtthêm các nguồn thu nhập của người dân do tài nguyên rừng mang lại.

3.     Phương pháp nghiên cứu

Phân tích tác động của Chương trình 5MHRP đối với giảm nghèo và vấn đề giới và phân tích xu hướnggiảm nghèo và giới do thực hiện KH BV& PTR 2011-2020 sẽ được thực hiện qua việc đánh giá toàn bộ tài liệu củachương trình và số liệu của KH BV&PTR 2011-2020. Thực hiện công việc này cũng có nghĩa là phải tiến hành phỏngvấn nhiều đối tác. Điều này sẽ dẫn đến việc phải phân tích hàng loạt số liệu thống kê, chuẩn bị các báo cáo và bản đồtheo từng chuyên đề khác nhau. Phân tích tác động của chương trình 5MHRP đối với công tác giảm nghèo và bìnhđẳng giới từ sẽ phải sử dụng số liệu trong giai đoạn 1998-2010  về độ che phủ của rừng, diện tích rừng trồng được, tổng vốn đầu tư cũng như các chỉ số khác. Số liệu chính mang tính lịch sử về vấn đề đói nghèo và bình đẳng giới làsố liệu lấy từ Tổng cục thống kê, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Tỷ lệ nghèo đói, số hộ nghèo phân theonhóm các người dân tộc, nam, nữ …

Giai đoạn đầu nhóm tư vấn phải tập trung phân tích nhanh về ảnh hưởng của chương trình 5MHRP, phân tíchnày dựa trên số liệu của từng thời kỳ mà hiện còn lưu giữ (diện tích rừng và độ che phủ của rừng, các nguồn vốn đầutư cho chương trình 5MHRP, biến động tài nguyên rừng tại các tỉnh,  tỷ lệ nghèo đói cấp quốc gia và cấp tỉnh, 64huyện nghèo nhất trên cả nước, thu nhập bình quân trên đầu người tại các tỉnh). Ví dụ, trong phân tích nhanh cầnđưa ra mối quan hệ tương tác giữa độ che phủ rừng với tỷ lệ đói nghèo. Dự án FORMIS đang có dữ liệu "mềm" dướidạng exel có thể sử dụng cho việc phân tích nhanh này.

Giai đoạn 2 nhóm tư vấn phải phân tích sâu về ảnh hưởng của chương trình 5MHRP đối với công tác xóa đóigiảm nghèo. Phần này sẽ cần đến phân tích các loại dữ liệu, các chỉ số và các tiêu chí có liên quan đến chương trình5MHRP. Sự phân tích này cũng bao gồm việc đánh giá ảnh hưởng của 3 loại rừng (sản xuất, phòng hộ, đặc dụng) tớiđói nghèo và bình đẳng giới. Thực tế phân phân tích chi tiết này sẽ phải thu thập và đánh giá nhiều số liệu liênquan nhằm tiếp cận được nhiều loại dữ liệu phù hợp. Phân tích các số liệu thống kê sẽ không những đưa ra nhữngkết quả sau như: Thống kê chi tiết, so sánh về các biện pháp và mối quan hệ tương hỗ giữa chúng. Công việcphân tích thống kê được thực hiện với sự trợ giúp của phần mềm thống kê, thí dụ như phiên bản SPSS 18 hay 19.

4.     Kết quả

4.1. Kết quả liên quan đến mục tiêu chung:

Những kết quả liên quan đến thông tin cơ bản phải có theo yêu cầu để giám sát tiến độ thực hiện Dự án:

1. Dữ liệu, thông tin cơ bản về tỷ lệ nghèo đói tại các tỉnh có rừng.

4.2. Đầu ra liên quan đến kết quả 1: Các quy trình, tiêu chuẩn, cơ chế chia sẽ thông tin giữa các cơquan Việt Nam

1. Số bộ dữ liệu đã được chia sẻ thông qua hệ thống FORMIS giữa các cơ quan của TCLN.

2. Số bộ dữ liệu đã được chia sẻ giữa Bộ NNPTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Tổng cụcThống kê.

Những bộ dữ liệu dưới đây yêu cầu phải được tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên rừng tại cấptỉnh, cấp huyên, cấp xã: Tổng số hộ gia đình, số hộ nghèo phân theo tộc người, tổng số người phân theo nam, nữ.Thêm nữa các dữ liệu về lâm nghiệp cần phải tích hợp là:  tổng diện tích rừng, diện từng rừng trồng, diện tíchrừng tự nhiên và độ che phủ của rừng.

5.     Nhiệm vụ của nhóm tư vấn

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tư vấn, nhóm tư vấn sẽ phối hợp với các cán bộ kỹ thuật của dự án FORMIS, trong đó có cả chuyên gia GIS lâm nghiệp. Nhiệm vụ và trách nhiệm của chuyên gia cụ thể như sau:

- Rà soát, đánh giá dữ liệu của chương trình 5MHRP và dữ liệu trong KH BV&PTR 2011-2020, cũng như dữliệu về đói nghèo, bình đẳng giới, đồng bào dân tộc thiểu số;

- Tiến hành phỏng vấn các đối tác quan trọng cấp quốc gia về ý kiến của họ với chương trình 5MHRP và dữliệu trong KH BV&PTR 2011-2020;

- Xem xét rà soát các chỉ số thích hợp về lâm nghiệp có liên quan đến đói nghèo và bình đẳng giới;

- Tiến hành phân tích nhanh về ảnh hưởng của chương trình 5MHRP, kể cả việc sử dụng dữ liệu trên dạngExcel hiện có và các phân tích thống kê;

- Tiến hành phân tích sâu về số liệu thống kê đối với các số liệu thích hợp, thu thập thêm các dữ liệu có độchính xác cao, từ đó xây dựng các báo cáo, bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích sau:

+ Phân tích sâu về ảnh hưởng của chương trình 5MHRP đến công cuộc giảm nghèo và giới trong giaiđoạn 1998-2010 kể cả phân tích thống kê.

+ Phân tích xu hướng ảnh hưởng của việc tăng diện tích rừng trồng, trữ lượng tăng trưởng hàng năm, diện tích bình quân về rừng cho từng hộ gia đình, cũng như các chỉ số khác trong giai đoạn 2011-2020 kể cả số liệu vê phân tích thống kê.

6.     Yêu cầu chuyên môn

Một chuyên gia chuyên sâu về lâm nghiệp và một chuyên gia chuyên sâu về xã hội học.

-     Ít nhất phải có 5 năm kinh nghiệm về phân tích thống kê.

-     Có trình độ cơ bản về Công nghệ thông tin.

-     Có kinh nghiệm trước đây với các gói tư vấn tương tự.

-     Có trình độ tiếng Anh đọc, viết, nói, nghe thành thạo.

7.     Báo cáo

Tất cả hai chuyên gia đều phải xây dựng kế hoạch, chuẩn bị báo cáo sơ bộ, báo cáo cuối cùng về đợt tư vấn.

8.     Kế hoạch và thời gian thực hiện

Dự kiến nhóm chuyên gia sẽ bắt đầu công việc vào tháng 11/2014 và kết thúc công việc vào tháng 12/2014.

9.     Dự trù ngân sách

Ngân sách dự trù cho toàn bộ gói tư vấn này là 4 tháng làm việc (84 ngày làm việc) được phân bổ chi tiết như sau: mỗi chuyên gia sẽ có 02 tháng làm việc (42 ngày làm việc).

10.  Uỷ quyền

Các chuyên gia tư vấn sẽ chịu sự giám sát của Giám đốc và Cố vấn trưởng Kỹ thuật dự án, và sẽ không có bất kỳ quyền hạn hay sự ủy thác nào thay mặt cho Bộ Ngoại giao Phần Lan và các cơ quan hưởng lợi phía ViệtNam.

11.   Nộp Hố Sơ

Hồ  sơ  ứng  tuyển  bao  gồm  CV  và  các  bằng  cấp  liên  quan  (tiếng  Anh)  gửi  về  địa  chỉ: maigiang.formis@gmail.com. Hạn chót nộp hồ sơ: 17h ngày 27/10/2014.

File đính kèm: Điều khoản tham chiếu