«Quay lại

Invites Expression of Interest (EOI) for Implementation of Capacity Needs Assessment

Dự án Phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam - Giai đoạn II (FORMIS II) thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo mời bày tỏ quan tâm triển khai đánh giá nhu cầu năng lực. Hạn chót nộp hồ sơ là 17:00 ngày 24 tháng 10 năm 2014. Yêu cầu chi tiết xin xem tại đây