Lãnh đạo tổng cục

Thứ trưởng, Tổng cục trưởng  Hà Công Tuấn

Tổng cục phó  Nguyễn Bá Ngãi

Tổng cục phó  Võ Đại Hải