Phát triển rừng

Quyết định số 48/QĐ-TCLN ngày 29/4/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Phát triển rừng.

Tải về tại: /c/document_library/get_file?uuid=3e500233-aeb2-4f83-a181-9bd8a36e7bef&groupId=18