Thư viện tài liệu

Các tài liệu gần đây

Đang hiển thị 1 - 20 của 360 kết quả.
Items per Page 20
của 18
Tên Cỡ Những mục tải về Locked  
TOR_Senior_Training.zip 219,1k 21 Không Tải về (219,1k)
ProgressReport_Q2_2016_EN_13092016_Final.pdf 9.731,5k 94 Không Tải về (9.731,5k)
SC5_Presentations.zip 2.266,7k 39 Không Tải về (2.266,7k)
SC5_Documents.zip 21.906,5k 44 Không Tải về (21.906,5k)
websphere.jpg 17,1k 40 Không Tải về (17,1k)
Server_Tendering_Document (final 10102016_publication).zip 1.512,0k 195 Không Tải về (1.512,0k)
SAN_Invitation_2_Tender.zip 1.212,1k 148 Không Tải về (1.212,1k)
ProgressReport_Annual_2015_VN_22022016.pdf 10.423,2k 1368 Không Tải về (10.423,2k)
Annual Plan 2016_VN_16032016.pdf 10.233,2k 197 Không Tải về (10.233,2k)
Annual Plan 2016_EN_16032016.pdf 8.640,4k 207 Không Tải về (8.640,4k)
Annual Plan 2016_EN_04032016.pdf 8.666,4k 165 Không Tải về (8.666,4k)
23022016_FORMIS II Budget_2016toDec2018.xls 1.040,0k 132 Không Tải về (1.040,0k)
Annual Plan 2016_EN_23022016.pdf 8.888,8k 125 Không Tải về (8.888,8k)
ProgressReport_Annual_2015_EN_22022016.pdf 9.251,5k 120 Không Tải về (9.251,5k)
PCMT Decision on Candidates invited to Interview (signed).pdf 327,6k 211 Không Tải về (327,6k)
FORMIS newsletter January 2016_VN_FINAL.pdf 829,7k 191 Không Tải về (829,7k)
FORMIS newsletter January 2016_EN_FINAL.pdf 712,9k 142 Không Tải về (712,9k)
BCD_VN.zip 19.669,6k 63 Không Tải về (19.669,6k)
FORMIS_Materials_SC4.zip 17.470,8k 76 Không Tải về (17.470,8k)
3.Terms of Reference_Regional IT&Communication Expert.pdf 54,3k 168 Không Tải về (54,3k)
Đang hiển thị 1 - 20 của 360 kết quả.
Items per Page 20
của 18